Fokus Digital Services

Още 50 нюанса счетоводство - експертите решават казусите на Вашите колеги

Реални практически данъчни и счетоводни казуси, които Вашите колеги ни изпратиха за решение
Решенията на тези казуси, предоставени от опитни счетоводни и данъчни експерти

С Още 50 нюанса счетоводство до себе си:
ще решавате проблемите от практиката успешно
ще намирате практически отговори бързо и лесно
ще си спестите грешки, глоби и проблеми

Разгледайте решенията, включени в ръководството!
Може би трудният казус от Вашата практика вече е решен?


Данъчен кредит за фактура с данни на английски
Осчетоводяване на възстановен разход на читалище
Осчетоводяване на плащания за участие в търг
Разпределяне на дивидент на акционер, който е чуждо ЮЛ
Счетоводни записвания за отчитане на технологичен брак
Корекция на данъчен кредит при продажба на сграда, закупена от физически лица
Данък дивидент при разпределяне на печалба към управител французин и ограничаване на плащанията в брой
Признаване за данъчни цели на разходи за предсрочно прекратена командировка
Начисляване на ДДС за закупен и монтиран в България GPS върху автомобил, който не остава у нас
Намалена сума на данък заради разменени цифри на данъчна основа
Данъчно облагане при фактура за услуга, издадена от българско физическо лице с неизяснен статут за целите на ЗДДФЛ
Регистрация по ДДС за физическо лице, достигнало оборот от 50 хил. лв.
Отдаване под наем на автомобил на служител в дружество, като съпругата на служителя е с дялово участие в дружеството
Разпределяне на дивидент от неразпределена печалба от минали години - колко пъти за календарна година
Префактуриране на разходи за ел. енергия между физически лица
Издаване на протокол по чл. 117 и ползване на данъчен кредит за фактура с комисионна от Швейцария
Счетоводни записвания при тристранен протокол между сертифицираща фирма ООД и ЕТ
Код на стока, деклариран в система Интрастат, поток изпращания
Нарушава ли се ЗОПБ при издаване на отделни фактури в брой, чийто сбор превишава 10 хил. лв.
Смесено ползване 50 на 50 на автомобил под наем и издаване на протокол по чл. 117 за начисляване на ДДС
Налагане на белгийски данък върху приходи от дивидент за белгиец с ЕООД в България
Данък при ползване на личен автомобил за служебни цели
Отразяване на фактура за куриерски услуги до Македония без начислено ДДС
Счетоводно отчитане на покупки и продажби на предплатено време от апарат с импулси
Удържане на данък по ЗДДФЛ при превеждане на възнаграждение на ЧФЛ за консултантска услуга
Счетоводно отчитане на приходи от вендинг автомат
Фактура с повторен номер, невключена в дневника за продажбите
Счетоводни записвания за дарение, с което е учредена фондация - ЮЛ с нестопанска цел
Съставяне на ГФО на собствена и на чужди фирми от съдружник
Начисляване на ДДС за нови резервни части, закупени за продажба като стоки и за ползване в ремонти
Третиране на разходи за контрол на достъп до нает актив като подобрение на нает актив или като ДМА
Протокол за ВОП при фактура без ДДС от френска фирма, извършваща ремонти и подобрения
Право на упражняване на свободна професия с 2 дейности и касов апарат за отчитане на приходите от втората
Плащане на фирмена фактура през ПОС терминал с лична дебитна или кредитна карта на служител
Данъчно облагане на социални разходи за новогодишни плащания към член кооператори
Брак на резервни части и издаване на протокол по чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС
Издаване на фактура за предоставени услуги към швейцарско дружество
Задължение за изготвяне на консолидиран финансов отчет за българско и чуждестранни дружества, собственост на чуждестранно ФЛ
Данъчен кредит за фактури от ЧСИ за такси по ИД
Издаване на фактура за услуга към ЕС преди завършване на регистрация по ЗДДС
Осчетоводяване на разходи за ДА за газоразпределително АД
Начисляване на ДДС при префактуриране на неустойка
Покупка и продажба на селскостопанска продукция от ЗП към друг ЗП от трета страна
Подаване на декларация по чл. 88 за коригиране в повишение на авансовия данък
Завеждане на разходи за ремонт и обзавеждане на наета сграда
Продажба на актив на работник във фирма и данъчно третиране
Счетоводни записвания за отразяване на тристранна операция и основание за неначисляване на ДДС във фактурата
Данъчно облагане на доходите на сърбин с договор за управление и контрол в България
Събиране на данъци и осигуровки след прехвърляне на предприятие
Право на преотстъпен данък по чл. 189б, т. 1 от ЗКПО за фирма, с печалба от субсидии и застраховки
Осчетоводяване на фактура със стоки за фирмено и лично ползване
Анулиране на фактура без ДДС и без извършено по нея плащане
Фактура за неприети СМР
Корекция на данъчен кредит - осчетоводяване и данъчно признаване на разход
Покриване на загуба в ЕТ с парични заеми от ФЛ
Данък натура и данъчен кредит за автомобили, ползвани за лични и служебни нужди
Отразяване на фактури и възстановяване на ДДС по фактури за материали, предназначени за сгради в България и Германия
Счетоводни операции за неустойка при прекратяване на договор
Годишно коригиране на данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС
Данъчно признаване за разходи около провеждане на семинари и предлагане на консултации
Попада ли застрахователна премия в обхвата на чл. 208 от ЗКПО
Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за закупени апартаменти
Последици за неподадено заявление за регистрация по ДДС след достигнат оборот от 50 хил. лв.
Внос от Турция по време на регистрация по ДДС
ЕОИИ със съдружник в несъстоятелност
Прихващане на задължения с ДДС за възстановяване
Попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за СОЛ
Префактурирана ел. енергия в облагаем оборот за регистрация по ДДС
Данъчна основа за фактура по прехвърляне на имот
Отписване на заеми и лихви по давност
Счетоводни операции при промяна на собственост на ООД
Начисляване на ДДС във фактура за германски граждани без регистрация по ЗДДС
Задължителни части на ГФО 2017 за микро и малки предприятия
Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД
Деклариране на сделки със свързани лица в ГДД по чл. 92 от ЗКПО
Включване на застрахователен данък в необлагаем размер на социален пакет ДЗО
Деклариране на покупко-продажби на автмобили
Голяма касова наличност без печалба за разпределяне
Данъчно събитие и начисляване на ДДС при закупуване на недвижим имот
Документи за доказване на обстоятелства по чл. 92 ал. 3 от ЗДДС
Начисляване на ДДС във фактура от румънска фирма за ползване на персонал под наем
Прехвърляне на активи и пасиви от една на други две фирми
Годишна корекция на данъчен кредит за неползван недвижим имот
Отчитане на актив, закупен от фондация с изцяло нестопанска дейност
Включване на доход от наем на земеделска земя в ГДД
База за разпределяне на разходи за спомагателни земеделски дейности
Документиране и осчетоводяване на изплащане на неустойка
Фактура с ДДС за плащане по договор за освободена сделка
Всяка една от посочените ситуации е възникнала в работата на Ваш колега счетоводител.

За всяка от тези ситуации колегите Ви са потърсили помощта на нашите експерти!

Ние събрахме тези решения в ръководството "Още 50 нюанса счетоводство", за да се възползвате от съветите на експертите без да се сблъсквате с проблемите на колегите си! Не пропускайте да си осигурите актуалните експертни решения от "Още 50 нюанса счетоводство"!

Стандартна цена на книгата - 29,40 лв. с ДДС.

Какво още Ви препоръчваме:

Защита на личните данни: наръчник за счетоводители и ТРЗ служители

Счетоводство и осигуряване за земеделски производители: закони и тълкуване

Непоколебима практика: Наръчник за счетоводителите от строителните фирми


Печатно счетоводно списание 10 с ДДС - 12-месечен абонамент
+ консултация подарък

Електронно седмично списание "7 дни счетоводство и данъци:
Какво ново?" -12-месечен абонамент
+ консултация подарък

Ако направите поръчка на стойност > 50 лв. с ДДС, доставката с куриери на Спиди ще е БЕЗПЛАТНА за Вас!

При поръчка < 50 лв. с ДДС - цената за доставка е 6 лв. с ДДС

Внимание:

Ако желаете фактура, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от заявката!

РС Издателство и Бизнес Консултации – Кои сме ние?

Създадена през 2011 година, нашата компания вече 7 години предлага експертна литература в областите счетоводство, трудово право и мениджмънт.

Разчитайки на нас, можете да получите практическа помощ чрез:
електронни книги на CD - с възможност за безплатни актуализации с допълнителни статии и казуси;
печатни издания - текстове на закони и решения на реални казуси;
персонални консултации със специалисти в два онлайн портала - Портал Счетоводство (www.portalschetovodstvo.bg) и Портал ТРЗ Нормативи (www.portaltrznormativi.bg).

Стремежът ни е да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.

Работим с екип утвърдени експерти от градовете София, Варна, Русе, Габрово, Пловдив. Сред тях се нареждат проф. д-р Стоян Дурин, Елена Илиева, Наталия Василева, Ели Марова, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Пламен Ангелов, Василена Христова, Аспасия Петкова, Христо Досев и др. С тяхно съдействие Ви предоставяме най-ценния тип решения – практическите - във всяка една от трите сфери. Такива, каквито можете без колебания и съмнения да приложите в своята работа.

Свържете се с нас на електронен адрес info@biznesidei.bg и телефони + 359 877 954 760; + 359 889 333 639

Други наши продукти можете да откриете на www.straton.bg.

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ